Vahvuuksien käyttö lisää työn imua ja merkityksellisyyden kokemusta

Miksi vahvuuksien tunnistaminen itsessään ja toisissa ihmisissä on tärkeää? Miten vahvuuksia voi hyödyntää työelämässä? Positiivisen psykologian yritys Joyllan toinen perustaja Pauliina Piippo käsitteli aihetta Breakfast with Monster -tapahtumassa.

Siinä missä perinteisesti psykologia on keskittynyt siihen, miten mielen riutuvasta tilasta päästäisiin ns. normaalitilaan, keskittyy positiivinen psykologia hyvinvoinnin, vahvuuksien ja kukoistuksen edistämiseen ja tutkimiseen.

Pauliina Piipon mukaan omien vahvuuksien tunnistaminen voi vaikuttaa mm. näihin asioihin:

  • Optimismi ja rohkeus
  • Resilienssi eli muutosketteryys – miten yksilö palautuu muutoksista
  • Yksilön tyytyväisyys omaan elämäänsä
  • Tunne merkityksellisyydestä

Vahvuuksien tunnistamisen keskiössä on sanavarasto. Kun osaa nimetä vahvuuksia, osaa myös helpommin huomata niitä itsessään ja muissa. On olemassa erilaisia testejä (esim. VIAme.org), jotka auttavat tunnistamaan ja sanoittamaan vahvuuksia.

Merkityksellisyyden kokemus syntyy, kun saa käyttää vahvuuksiaan

Ihmiset toivovat nykyään yhä enemmän saavansa tehdä merkityksellistä työtä. On tutkittu, että työntekijät, jotka pääsevät hyödyntämään työssään omia vahvuuksiaan, kokevat työnsä erityisen merkitykselliseksi.

Merkityksellisyyden lisäksi työelämässä puhutaan nykypäivänä paljon myös työn imusta. Vahvuuksien käyttö työssä edesauttaa myös nk. flow-tilan syntyä, jolloin aika kuluu ikään kuin itsestään, koska työhönsä on niin uppoutunut. Tällöin myös aikaansaaminen ja tehokkuus paranevat.

Kumpaan kannattaa keskittyä, vahvuuksiin vai heikkouksiin?

Helposti tulee ajatelleeksi, että omia heikkouksiaan on järkevää kehittää paremmaksi, jotta ne eivät enää olisi heikkouksia. Olisiko kuitenkin kannattavampaa ennemminkin kehittää vahvuuksiaan vieläkin paremmiksi kuin korjata heikkouksia?

Pauliina ottaa esimerkiksi keilaajilla tehdyn tutkimuksen, jossa keilaajat jaettiin kahteen ryhmään, toiset keskittyivät heikkouksiinsa, toiset vahvuuksiinsa. Tutkimuksen päätyttyä selvisi, että ryhmä, joka oli kehittänyt vahvuuksiaan, oli kehittynyt 100 % enemmän. Samankaltaisia tuloksia on saatu myös työelämässä – jos esimiehen kanssa on käyty keskustelu työntekijän heikkouksista, on työntekijän suorituskyky laskenut. Kun taas vahvuuksiin keskittyneen keskustelun jälkeen työntekijän suorituskyky on kasvanut.

Toki heikkouksista on myös mahdollista kehittää vahvuuksia, mutta tämä vaatii todella paljon aikaa ja motivaatiota.

Johda hyödyntäen vahvuuksia

Vahvuuksien kautta voidaan työyhteisössä käsitellä haastaviakin tilanteita sekä ymmärtää paremmin muiden käyttäytymistä. Vahvuuksiin keskittyvillä tiimeillä on myös pienempi vaihtuvuus ja korkeampi suorituskyky kuin tiimeillä, jotka eivät pääse hyödyntämään vahvuuksiaan.

On hyvä, jos tiimi koostuu henkilöistä, joilla on erilaisia vahvuuksia, jotka puolestaan kompensoivat heikkouksia. Yksi keino oppia tunnistamaan tiimin vahvuuksia, on teettää sama testi kaikilla tiimin jäsenillä ja keskustella tuloksista yhdessä tiimin kanssa.

Esimies voi käydä työntekijän kanssa myös kahdenkeskisen vahvuuskeskustelun, jossa käydään läpi, minkälaisia vahvuuksia esimies näkee työntekijässä ja minkälaisia vahvuuksia työntekijä näkee itsessään. Samalla on hyvä tuoda pelkän osaamisen lisäksi esille pehmeämpiä arvoja ja pohtia yhdessä, kuinka työntekijä voi parhaiten hyödyntää vahvuuksiaan töissä.

Krista Vuori
Monster