Monimuotoinen työyhteisö on yritykselle voimavara

Puhuttaessa työelämän monimuotoisuudesta, tyypillisesti mieleen tulee mieleen tekijöitä, kuten esimerkiksi työntekijöiden ikä, sukupuoli, seksuaalinen suuntautuminen, etninen tausta jne. Kuitenkin myös ihmisten erilaiset persoonallisuuden piirteet, temperamentit sekä työskentelytavat lisäävät monimuotoisuutta.

Viime aikoina paljon puhuttu ’cultural fit’ eli työntekijän yhteensopivuus yrityskulttuuriin ei poissulje erilaisuutta – yrityksen kulttuuriin hyvin sopivan henkilön ei tarvitse eikä pidäkään olla taustoiltaan, elämäntilanteeltaan tai persoonaltaan samanlainen kuin firman muut työntekijät.

Monimuotoisesta työyhteisöstä on paljon hyötyä yritykselle:

Työntekijöiden erilaiset osaamis- ja kokemuspohjat

Erilaisista taustoista tulevat työntekijät pystyvät tarjoamaan yritykselle laajan skaalan tietoa ja erityyppistä osaamista – tämä kasvattaa yrityksen osaamispääomaa. Aina uutta henkilöä palkattaessa onkin tärkeää pohtia, minkälaista osaamista yrityksestä puuttuu ja minkälaista osaamista tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa.

Luonnollisesti, jossakin määrin risteävät tiedot ja taidot ovat toki hyvä asia esimerkiksi työtehtävien delegoimisen ja kollegojen auttamisen kannalta.

Monimuotoisuus lisää luovaa ajattelua ja innovointikykyä

Jos työyhteisö on todella homogeeninen saattavat ajatteluradat helposti kangistua samoihin totuttuihin kaavoihin. Työntekijöiden eri taustat sekä erilaiset tavat ajatella ja hahmottaa asioita synnyttävät uudenlaisia ideoita. Monimuotoinen työyhteisö siis edistää yritysten kilpailukykyä.

Eri kieli- ja kulttuuritaustat voivat avata yritykselle uusia ovia

Yrityksen voi olla hankalaa luoda suhteita tiettyihin maihin, jos kielitaitoa tai kulttuurintuntemusta ei ole. Työntekijöiden monikulttuuriset taustat voivat siis lisätä yrityksen mahdollisuuksia kansainvälisillä markkinoilla.

Tasa-arvoinen työympäristö lisää työntekijöiden tuottavuutta

Hyvässä työyhteisössä jokainen saa olla oma itsensä. Työtyytyväisyyttä lisää, kun yrityksen työntekijät kokevat, että heitä kohdellaan yhdenvertaisesti ja että heillä on tasavertaiset mahdollisuudet kertoa mielipiteensä ja sitä kuunnellaan.

Kuten hyvin tiedetään, työpaikkaansa tyytyväiset työntekijät ovat tehokkaampia ja tuottavampia kuin tyytymättömät. Tyytyväiset työntekijät myös houkuttelevat yritykseen uusia osaajia – erinomainen työntekijäkokemus on hyvän työnantajamielikuvan perusta.

Johdon tulee näyttää esimerkkiä

Työyhteisön sisäiseen diversiteettiin panostaminen ei siis ole vain ulkoista yrityksen työnantajakuvan kiillottamista, vaan siitä on aidosti hyötyä yritykselle.

Kuitenkaan ei pelkästään riitä, että yritykseen palkataan mahdollisimman erilaisia ihmisiä, vaan johdon on aktiivisesti pyrittävä luomaan monimuotoisuutta arvostavaa yrityskulttuuria sekä kannustaa jokaista olemaan oma itsensä. Työpaikan ilmapiiriä tulisikin tietoisesti rakentaa sellaiseksi, että jokainen työntekijä uskaltaa tuoda esille yrityksen ongelmakohtia ilman vähätellyksi tulemista.

 

Lähde: Undercover Recruiter