Skip to main content

HIAB-kul­jet­ta­ja työ­maal­le Tam­pe­reel­le!

Etsin­näs­sä HIAB-tai­toi­nen kul­jet­ta­ja työ­maal­le Tam­pe­reel­le!

Haem­me asia­kas­yri­tyk­sel­lem­me HIAB-kul­jet­ta­jaa vuo­kra­toi­mek­sian­to­na. 

Olet­ko rei­pas ja aktii­vi­nen työn­te­ki­jä? Onko sinul­la jo aiem­paa koke­mus­ta työs­tä ja halua oppia uut­ta? Täs­sä voi­si olla työ sinul­le!

Työn aloi­tus vii­meis­tään syys­kuun alus­sa, mut­ta tilan­teen mukaan mah­dol­li­ses­ti jo aiem­min. Työt alka­vat osa-aikai­se­na, ja muut­tu­vat kokoai­kai­sek­si.

Työ­vuo­rot sijoit­tu­vat arki­päi­vil­le päi­vä­ai­kaan. Työ­maa sijait­see Tam­pe­reen Kis­san­maal­la. Kysees­sä on ker­ros­ta­lo koh­teen kyl­py­huo­nei­den lat­tioi­den valut.

Mil­lä menes­tyt työs­sä?

 • Sinul­la tulee olla jo aiem­paa koke­mus­ta HIAB:in käy­tös­tä. Beto­nia­se­man käyt­töön saat hyvän pereh­dy­tyk­sen, joten koke­mus täs­tä ei ole pakol­lis­ta.
 • Olet käte­vä käsis­tä­si!
 • Olet rei­pas ja moti­voi­tu­nut työn­te­ki­jä!
 • Sinul­ta löy­tyy voi­mas­sao­le­va työ­tur­val­li­suus­kort­ti ja CE-kort­ti.
 • Sinul­la on kuor­ma-auton kul­jet­ta­jan ammat­ti­pä­te­vyys.

Työ­suh­tees­sa on käy­tös­sä AKT työ­eh­to­so­pi­mus.

   

  Jos täs­sä voi­si olla seu­raa­va työ­paik­ka­si, lähe­tä hake­mus ja CV haku­lin­kin kaut­ta! Säh­kö­pos­til­la lähe­tet­ty­jä hake­muk­sia ei huo­mioi­da.

  Lisä­tie­to­ja teh­tä­väs­tä saat: Noo­ra Civil, [email protected], 050 502 7179.

  Win­pro Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lut aut­taa löy­tä­mään oikeat ihmi­set ja sovit­taa hei­dät yhteen sopi­van työ­pai­kan kans­sa ympä­ri Suo­mea. Kaut­tam­me löy­dät jat­ku­vas­ti uusia avoi­mia työ­paik­ko­ja, joten pysy kuu­lol­la -  saa­tat löy­tää unel­mie­si työ­pai­kan avul­lam­me. Tar­joam­me monen­lai­sia työ­mah­dol­li­suuk­sia eri aloil­la ympä­ri Suo­men. Kun olem­me rin­nal­la­si, teem­me par­haam­me löy­tääk­sem­me kiin­nos­tuk­se­si ja tai­to­je­si mukai­sen työ­pai­kan. Työs­ken­nel­les­sä­si meil­lä, saat aina nime­tyn yhteys­hen­ki­lön, johon voit olla yhtey­des­sä mis­sä vain työ­hön liit­ty­vis­sä asiois­sa. Haluam­me aut­taa sinua ja olla muka­na mat­kas­sa­si meil­lä Win­prol­la! 

  Teki­jää vail­le val­mis.

  Haluatko suosituksia samankaltaisista työpaikoista sähköpostitse?Tilaa hakuvahti